τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπαγωγή στον Ν 3386/2005 Πολιτών Τρίτων Χωρών, Συνοδών Ελλήνων Πολιτών με Τετραπληγία, Παραπληγία, Νοητική Στέρηση ή Αναπηρία 80%

Pinterest LinkedIn Tumblr
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β’ 2360/20.9.2013) η υπ’ αριθμ οικ.43574/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εφόσον:
α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό.
β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Η ισχύς της ανωτέρω άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μεταβολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας υπουργικής αποφάσεως.
Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις (παράνομη απασχόληση αλλοδαπού)
Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 κυρώσεις.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως.

Write A Comment