τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Υπ.Εσ. Έγγραφο Φ.130181/30570/5.10.17: Τροποποίηση εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24-3-2010) θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις πολιτογράφησης για όσους ομογενείς διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εν λόγω διατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό η πολιτογράφηση της εν λόγω κατηγορίας ομογενών αλλοδαπών αποτελούν (α) η πλήρης αποκέντρωση των διαδικασιών, (β) η μη απαίτηση συγκεκριμένου χρόνου προηγούμενης διαμονής πριν την υποβολή της αίτησης και (γ) η απαλλαγή των ενδιαφερομένων από την υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης και παραπομπής σε συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών Πολιτογράφησης (πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει).
Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 23 του ν.3838/2010 καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 52/2012 σχετική εγκύκλιος (Φ.130181/34405/13-12-2012, ΑΔΑ Β4ΜΒΝ-ΖΜ1).

Στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών σας από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους και έχοντας ως δεδομένο τη τροποποίηση της αρ. ΚΥΑ (αριθ.4000/3/10-πγ/21-1-2015 ΦΕΚ 119 Β΄, 243 Β΄) με βάση την οποία δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο., να διαμένει ο ομογενής στην Ελλάδα , με το παρόν έγγραφο παρέχονται εκ νέου οδηγίες για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
Κατεβάστε το έγγραφο

Write A Comment