τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ 26647/2019: Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής στις αποφάσεις των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση προβλέπεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι μετέχουν στις συνθέσεις των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την έκδοση των αποφάσεων των ως άνω επιτροπών, οφείλουν εντός αποκλειστικής-ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου 5 του ν. 4375/2016 κοινής υπουργικής απόφασης περί συγκρότησης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών στην οποία μετέχουν, να αιτηθούν την από φορέα της επιλογής τους έκδοση του σχετικού ψηφιακού πιστοποιητικού, με δική τους δαπάνη, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125/25.6.2001) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».

Write A Comment