τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

YA 1140/2019: Περιορισμός Κυκλοφορίας των Αιτούντων Διεθνή Προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επιβάλλεται στους αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου επιβάλλεται περιορισμός κυκλοφορίας μόνο εντός του νησιού, από το οποίο εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ο ως άνω περιορισμός αναφέρεται στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία.

Ο περιορισμός κυκλοφορίας αίρεται με απόφαση του Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ. 39 του ν. 4636/2019 στις περιπτώσεις:

α. ασυνόδευτων ανηλίκων,

β. προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον άλλο κράτος-μέλος, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών, έχει αποδεχθεί και αναλάβει την υποχρέωση αναδοχής τους στο έδαφός του,

γ. προσώπων, των οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολογείται ότι είναι βάσιμες,

δ. προσώπων ευάλωτων ή ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερων συνθηκών υποδοχής κατά τις διατάξεις του ν. 4636/2019, εφόσον δεν μπορεί να τους παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 67 αυτού.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment