τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤρΕφΑθ 3242/2016: Ακυρότητα επίδοσης μη μεταφρασμένου κλητηρίου θεσπίσματος σε κατηγορούμενο, ο οποίος αγνοεί την ελληνική γλώσσα

Pinterest LinkedIn Tumblr
Το κλητήριο θέσπισμα περιέχει υποχρεωτικώς, πέραν των άλλων αναφερόμενων στα άρ. 320-321 ΚΠΔ στοιχείων, ακριβή καθορισμό των πράξεων, τις οποίες φέρεται να τέλεσε ο κατηγορούμενος, ώστε ο τελευταίος να δύναται να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, σε περίπτωση δε όπου ο κατηγορούμενος είναι αλλοδαπός και δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, απαιτείται επιπροσθέτως, κατά συμμόρφωση στα άρ. 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ, 14 παρ. 3 ΔΣΑΠΔ και 47-48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να επιδίδεται σε αυτόν, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, επίσημη λεπτομερής μετάφραση, σε γλώσσα την οποία κατανοεί, όλων των ουσιωδών για την δίκη εγγράφων.
Ως ουσιώδη έγγραφα νοούνται οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται την στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας και οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, συνεπώς τόσο το κλητήριο θέσπισμα, όσο και η κλήση προς εμφάνιση με τον κατάλογο των μαρτύρων.
 Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος που αγνοεί την ελληνική γλώσσα απολογήθηκε στην κυρία ανάκριση με διερμηνέα και έλαβε γνώση της κατηγορίας δεν αναιρεί την υποχρέωση των δικαστικών αρχών να επιδώσουν σε αυτόν μεταφρασμένα τα ως άνω έγγραφα, κατά ρητή, μετά την θέση του Ν. 4236/2014 σε ισχύ, επιταγή του άρ. 236Α ΚΠΔ.

Αναβάλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη δικάσιμο, ώστε να επαναληφθούν οι σχετικές προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις, με συνεπίδοση επίσημης μετάφρασης των ως άνω ουσιωδών εγγράφων της κατηγορίας στους κατηγορουμένους, δεδομένου ότι η επίδοση του βουλεύματος σε επίσημη μετάφραση, και μάλιστα ολόκληρου και όχι αποσπάσματος τούτου, όπως και της σχετικής κλήσης με τον κατάλογο των μαρτύρων και των εγγράφων, επιβαλλόταν να γίνει εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας (άρ. 166 ΚΠΔ) πριν από την δικάσιμο.
Η απόφαση δημοσιεύεται σε Ποινικά Χρονικά 2016, 627.

Write A Comment