τελευταια νεα
Tag

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Browsing

Η διάταξη της οικ.41711/11.8.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία ορίζει ως συνέπεια της μη καταβολής του επιβληθέντος, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4251/2014, προστίμου εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την ημέρα επίδοσης της σχετικής απόφασης, την απόρριψη της αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, είναι ανίσχυρη ως τεθείσα καθ’ υπέρβαση της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης.

6. Επειδή, η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, η οποία αποτελεί το νομικό έρεισμα της εκδοθείσας οικ.41711/11.8.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχει εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να καθορίσουν το αρμόδιο όργανο και την διαδικασία βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Με το περιεχόμενο αυτό η εν λόγω διάταξη δεν δύναται να θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Υπουργούς να θεσπίσουν και περαιτέρω συνέπειες εκ της μη εξόφλησης του ποσού των εν λόγω προστίμων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και, μάλιστα, την επαχθέστερη των συνεπειών, την απόρριψη δηλαδή του υποβληθέντος από τον πολίτη τρίτης χώρας αιτήματος ανανέωσης της άδειας διαμονής του, η οποία συνεπάγεται την στέρηση νόμιμου τίτλου παραμονής στην Ελλάδα και (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων) την ενσωμάτωση απόφασης περί επιστροφής του αλλοδαπού στην χώρα καταγωγής του. Επομένως, η διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της οικ.41711/11.8.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία ορίζει ως συνέπεια της μη καταβολής του επιβληθέντος, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4251/2014, προστίμου εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την ημέρα επίδοσης της σχετικής απόφασης, την απόρριψη της αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, ρυθμίζουσα ζήτημα μη συνδεόμενο με τον καθορισμό ούτε του οργάνου ούτε της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο εύρος της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης και, για τον λόγο αυτόν, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως αναγόμενος στο κύρος του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου (ΣτΕ 1749/2016 Ολ., 58/2015 7μ., 2834/2010 κ.ά.), είναι ανίσχυρη ως τεθείσα καθ’ υπέρβαση αυτής. […]

10. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος για ανανέωση της άδειας διαμονής του για εξαρτημένη εργασία ερείδεται αποκλειστικώς στην προβλεπόμενη στην διάταξη του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της οικ.41711/11.8.2014 κοινής υπουργικής απόφασης κύρωση της απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε περίπτωση μη εξόφλησης του επιβληθέντος προστίμου εντός διμήνου από την επίδοση της απόφασης περί επιβολής του. Σύμφωνα, όμως με όσα έγιναν δεκτά στην έκτη σκέψη της παρούσας, η εν λόγω διάταξη είναι ανίσχυρη ως τεθείσα καθ’ υπέρβαση της παρεχόμενης με την παρ. 11 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 νομοθετικής εξουσιοδότησης. Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη … απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που υπογράφεται, με εντολή του, από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ημαθίας, με την οποία, κατ’ εφαρμογή της ως άνω ανίσχυρης διάταξης, απορρίφθηκε η … αίτηση του αιτούντος για ανανέωση της άδειας διαμονής του για εξαρτημένη εργασία, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, καθόσον το αιτιολογικό έρεισμά της παρίσταται πλημμελές, παρελκομένης, ως αλυσιτελούς, της έρευνας των προβαλλόμενων με την αίτηση ακύρωσης λόγων. Δεδομένου δε ότι η Διοίκηση δεν εξέτασε επί της ουσίας την συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των νομίμων προϋποθέσεων ανανέωσης της άδειας διαμονής του, πρέπει να αναπεμφθεί η υπόθεση στο αρμόδιο όργανο για νέα νόμιμη κρίση.