τελευταια νεα
Tag

ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Browsing

Η ιατρική βεβαίωση προσκομίστηκε από τον αιτούντα με αίτηση επίσπευσης, που κατέθεσε προκειμένου να αποδείξει την ανάγκη για την, κατ’ εξαίρεση, εξέταση με προτεραιότητα του αιτήματος του, δεν μπορούσε να ασκήσει επιρροή στην κρίση της Διοίκησης περι συνδρομής ή όχι συνεχούς επταετούς διαμονής στην Ελλάδα για τη χορήγηση άδειας για εξαιρετικούς λόγους.

7. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, λόγω χρήσης πλαστών εγγράφων, στηρίζεται, όπως, σαφώς, προκύπτει από το σώμα της, αποκλειστικά, στην πλαστότητα της …/14-12-2018 ιατρικής βεβαίωσης. Όμως, το εν λόγω έγγραφο δεν συνυπεβλήθη από τον αιτούντα με την … /27-06-2018 αίτησή του, περί χορήγησης άδειας διαμονής, προς απόδειξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4251/2014, του πραγματικού γεγονότος της διαμονής του στη Χώρα για επτά, τουλάχιστον, συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησής του. Αντιθέτως, όπως προκύπτει και συνομολογείται, άλλωστε, στην προσβαλλομένη, η ανωτέρω ιατρική βεβαίωση προσκομίστηκε από τον αιτούντα με τη …/20-12-2018 αίτηση επίσπευσης, που κατέθεσε ενώπιον του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κορινθίας, προκειμένου να αποδείξει την ανάγκη για την, κατ’ εξαίρεση, εξέταση με προτεραιότητα του αιτήματος του, περί χορήγησης άδειας διαμονής. Συνεπώς, το εν λόγω έγγραφο δεν μπορούσε να ασκήσει επιρροή στην απόφαση της Διοίκησης να απορρίψει το υποβληθέν από τον αιτούντα αίτημα χορήγησης τίτλου διαμονής, αλλά η τελευταία όφειλε, κατά την εκφορά της σχετικής κρίσης της, να προβεί σε ουσιαστική εκτίμηση των στοιχείων του, συνοδεύοντος την …/27-06-2018 αίτηση, οικείου φακέλου του αιτούντος. Εξάλλου, το ότι η …. /14-12-2018 ιατρική βεβαίωση δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη ούτε να συνεκτιμηθεί από τη Διοίκηση, κατά την εξέταση του αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής του αιτούντος, επιρρωνύεται και από το γεγονός ότι εκδόθηκε στις 14-12-2018, ήτοι αφορούσε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της ημερομηνίας κατάθεσης (27-06-2018) της ένδικης … /2018 αίτησης του αιτούντος, ενώ, η συνεχής επταετής διαμονή στην Ελλάδα του πολίτη τρίτης χώρας, που τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει, πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα, που ανάγονται στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της επταετίας προ της υποβολής του αιτήματός του (εν προκειμένω, από 27-06-2011 έως 27-06-2018). Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται, πλημμελώς, αιτιολογημένη και, για το λόγο αυτόν, πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή, ως βάσιμου, του σχετικώς προβαλλόμενου λόγου της κρινόμενης αίτησης ακύρωσης, η εξέταση των λοιπών λόγων της οποίας παρέλκει, ως αλυσιτελής. […]

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.