τελευταια νεα
Tag

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Browsing

Ως εξελληνισμός του κυρίου ονόματος πολιτογραφούμενου ομογενούς νοείται όχι μόνο η πιστή φθογγολογική αντιστοίχιση του ονόματος του ενδιαφερόμενου – όπως αυτό είχε καταχωρισθεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης της χώρας της πρώτης ιθαγένειας, επί τη βάσει της οποίας εχώρησε η απόφαση πολιτογράφησης – με όνομα της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η εν ευρεία εννοία μεταφορά και απόδοση του ονόματός του στην ελληνική γλώσσα, ως στοιχείου ένταξης του πολιτογραφούμενου ομογενούς στην ελληνική έννομη τάξη και κοινωνική ζωή. Αντίθετη μειοψηφία. Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση.

4. Επειδή, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις του Κ.Ε.Ι., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενούς κατόχου ΕΔΤΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης συνοδευόμενη, πλην άλλων, από επίσημα μεταφρασμένο νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας της πρώτης του ιθαγένειας. Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται επί τη βάσει των αναφερομένων στο πιστοποιητικό αυτό ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, ακολούθως δε χωρεί η εγγραφή του πολιτογραφημένου ομογενούς στο δημοτολόγιο και το μητρώο αρρένων επί τη βάσει των αναγραφομένων στην απόφαση πολιτογράφησής του ονοματεπωνυμικών στοιχείων (βλ. άρθρα 2 και 6 π.δ/τος 497/1991, Α΄ 180). Εξ άλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του ν.δ/τος 2573/1953 (Α΄ 241), όπως ισχύει, προκειμένου περί ομογενούς αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, ο Νομάρχης (και ήδη ο Δήμαρχος, βλ. άρθρο 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010, Α΄ 87), μπορεί να αποφασίσει, προς τον σκοπό του εξελληνισμού του ονόματός του, την αλλαγή τόσο του επωνύμου όσο και του κυρίου ονόματός του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο δημοτολόγιο (και το μητρώο αρρένων). Ήδη δε, με την παρατιθέμενη στην προηγούμενη σκέψη διάταξη της παρ. 9α του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 παρεσχέθη η δυνατότητα στον αιτούμενο την πολιτογράφηση ομογενή κάτοχο ΕΔΤΟ να ζητήσει και τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός του. Η τελευταία αυτή διάταξη διέπει την παρούσα υπόθεση, τούτο δε διότι, είναι μεν μεταγενέστερη της ένδικης … αποφάσεως πολιτογραφήσεως της αιτούσας, αίτηση τροποποίησης της οποίας απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, εντούτοις, πρέπει να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει όχι μόνο τις αιτήσεις πολιτογράφησης που υποβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, αλλά αφορά και αιτήματα εξελληνισμού του ονόματος ομογενούς μεταγενέστερα της απόφασης πολιτογράφησης που εξεδόθη πριν τη θέσπιση της ανωτέρω διάταξης με τον εν λόγω ν. 4251/2014. Εξ άλλου, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως εξελληνισμός του κυρίου ονόματος πολιτογραφούμενου ομογενούς νοείται όχι μόνο η πιστή φθογγολογική αντιστοίχιση του ονόματος του ενδιαφερόμενου – όπως αυτό είχε καταχωρισθεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης της χώρας της πρώτης ιθαγένειας, επί τη βάσει της οποίας εχώρησε η απόφαση πολιτογράφησης – με όνομα της ελληνικής γλώσσας, πράγμα το οποίο άλλωστε δεν είναι πάντοτε εφικτό, αλλά και η εν ευρεία εννοία μεταφορά και απόδοση του ονόματός του στην ελληνική γλώσσα, ως στοιχείου ένταξης του πολιτογραφούμενου ομογενούς στην ελληνική έννομη τάξη και κοινωνική ζωή. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Δ.Κ., ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης πολιτογράφησης διατάξεις, για τον ομογενή αλλοδαπό, ο οποίος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση περί πολιτογραφήσεως εκδιδομένη επί τη βάσει των ονοματεπωνυμικών στοιχείων που αναγράφονται στην επίσημη μετάφραση της νομίμως επικυρωμένης αλλοδαπής πράξης γεννήσεώς του, δεν προβλέπεται η τροποποίηση της εν λόγω αποφάσεως περί πολιτογραφήσεως ως προς το αναγραφόμενο σε αυτήν όνομα. Στον πολιτογραφημένο Έλληνα ομογενή αλλοδαπό παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της καταχώρισης του κυρίου ονόματός του στο δημοτολόγιο, μόνον προς τον σκοπό του εξελληνισμού του (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του ν.δ/τος 2573/1953) και δη υπό την στενή έννοια αυτού, δηλαδή της πρόσδοσης, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, στον ενδιαφερόμενο του αντίστοιχου ονόματος της ελληνικής γλώσσας. Εξ άλλου, η διάταξη του άρθρου 142 παρ. 9α του ν. 4251/2014 εφαρμόζεται στις αιτήσεις περί πολιτογραφήσεως ομογενών, οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος της, δεν αφορά δε τους ομογενείς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια βάσει των ονοματεπωνυμικών στοιχείων, όπως αυτά απεδόθησαν στην επίσημη μετάφραση της αλλοδαπής πράξεως γεννήσεώς τους.

5. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: […] Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1982, υπήκοος Αλβανίας, κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), υπέβαλε στον Δήμο Αθηναίων την … αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Ι. (ν. 3284/2004), όπως τότε ίσχυε. […] Η αιτούσα απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από την ημερομηνία της ορκωμοσίας της (1.6.2012), με την δε … απόφαση του ίδιου ως άνω Γενικού Γραμματέα διετάχθη η εγγραφή της στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 497/1991. Στις 24.1.2019 η αιτούσα υπέβαλε ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «αίτηση – ερώτημα», όπου ανέφερε ότι, ναι μεν ήταν καταχωρισμένη στα αρχεία του δημοτολογίου της κοινότητας […]Αλβανίας με το όνομα «…», εντούτοις, με την έλευσή της στην Ελλάδα βαπτίσθηκε, στις 13.10.1991, Χριστιανή Ορθόδοξη και έλαβε το όνομα «…», όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα σχετική ληξιαρχική πράξη βάπτισής της. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το όνομα «…», δεν είναι ελληνικό χριστιανικό ορθόδοξο, αποτελούσε δε από την παιδική της ηλικία αφορμή εμπαιγμού και ειρωνικών σχολίων σε βάρος της. Περαιτέρω, ανέφερε ότι, λόγω του ότι είναι Ελληνίδα πολίτης εκ πολιτογραφήσεως και όχι εκ γεννήσεως, αδυνατεί να ζητήσει την αλλαγή του ονόματός της από τα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία δεν έχουν αρμοδιότητα για διόρθωση αλλοδαπών ληξιαρχικών πράξεων, ούτε όμως και από τις αλβανικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, διότι τέτοια δυνατότητα καταργήθηκε στο Αλβανικό δίκαιο από το έτος 2012. Κατόπιν τούτου, ζήτησε να εκδοθεί απόφαση διόρθωσης–συμπλήρωσης της ανωτέρω Φ.41083/2011/0036195/ 19.1.2012 απόφασης πολιτογραφήσεώς της, με την προσθήκη στο καταχωρισθέν στην απόφαση αυτή κύριο όνομά της «…» και του βαπτιστικού της ονόματος «…» […] Το ανωτέρω αίτημα απορρίφθηκε με την ήδη προσβαλλόμενη … απόφαση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, με την εξής αιτιολογία: «Η εγγραφή των πολιτογραφημένων αλλοδαπών στα δημοτολόγια και στα μητρώα αρρένων γίνεται με νόμιμο έρεισμα την απόφαση πολιτογράφησής τους […] και με τα όποια ονοματεπωνυμικά στοιχεία αναγράφονται σε αυτήν. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας πολίτης υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης, συνοδευόμενη μεταξύ άλλων από πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας της πρώτης του ιθαγένειας, νομίμως επικυρωμένο με πρωτότυπη επίσημη μετάφρασή του. Βάσει των αναφερομένων σε αυτό το πιστοποιητικό ονοματεπωνυμικών στοιχείων εκδίδεται η απόφαση πολιτογράφησης. Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι το πιστοποιητικό γέννησης είναι το σημαντικότερο συνοδευτικό της αίτησης πολιτογράφησης έγγραφο καθώς από αυτό αντλούνται στοιχεία για τον αιτούντα την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Η ενδιαφερόμενη είναι πολιτογραφημένη ομογενής, δηλαδή απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από τον χρόνο πολιτογράφησής της (ημερομηνία ορκωμοσίας), η δε απόφαση πολιτογράφησής της, βασιζόμενη στο αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησής της την αναφέρει με τα συγκεκριμένα ονοματεπωνυμικά στοιχεία, ήτοι «…». Η μετέπειτα προσκόμιση από την αιτούσα της έκθεσης βάπτισής της με το όνομα … δεν επιφέρει καμία επίπτωση στην ελληνική έννομη τάξη και στην ήδη διαμορφωθείσα αστική της κατάσταση, καθόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει τροποποίηση στην απόφαση πολιτογράφησης».

6. Επειδή, η ανωτέρω αιτιολογία απορρίψεως με την προσβαλλόμενη απόφαση του αιτήματος της αιτούσας περί διορθώσεως – συμπληρώσεως της αποφάσεως πολιτογραφήσεώς της ως προς το αναγραφόμενο σε αυτήν όνομα, με την προσθήκη στο καταχωρισθέν στην απόφαση αυτή όνομα «…» και του βαπτιστικού της ονόματος «…», δεν είναι νόμιμη. Και τούτο διότι, κατά τα γενόμενα ανωτέρω δεκτά, η εν λόγω είχε κατά νόμον τη δυνατότητα να ζητήσει την τροποποίηση της πράξεως πολιτογραφήσεώς της ως προς το αναγραφόμενο σε αυτήν όνομα, το δε αρμόδιο όργανο για τη πολιτογράφησή της ώφειλε, επιλαμβανόμενο του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος, να εξετάσει αν συνέτρεχε περίπτωση εξελληνισμού του ονόματος που αναγράφεται στην απόφαση πολιτογραφήσεως υπό την ανωτέρω δοθείσα ευρεία έννοια αυτού. Κατά την άποψη όμως του Συμβούλου Δ.Κ., η ανωτέρω αιτιολογία είναι νόμιμη, διότι το αίτημα της αιτούσας περί αλλαγής του ονόματός της, χωρίς να τίθεται ζήτημα εξελληνισμού του, δια της τροποποιήσεως της αποφάσεως περί πολιτογραφήσεώς της, η οποία εκδόθηκε βάσει των ονοματεπωνυμικών στοιχείων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό γεννήσεως της χώρας πρώτης ιθαγενείας της, δεν ευρίσκει έρεισμα στις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, η δε διάταξη του άρθρου 142 παρ. 9α του ν. 4251/2014 αφορά τις αιτήσεις πολιτογράφησης που υποβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος της και δεν καταλαμβάνει, ως εκ τούτου, την ένδικη υπόθεση.

7. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η απόφαση …της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενόψει, όμως, της σπουδαιότητας του τιθέμενου ζητήματος, το Τμήμα, υπό την παρούσα πενταμελή σύνθεση, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989, στην επταμελή σύνθεση […]