τελευταια νεα
Tag

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Browsing

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5038/2023 «Κώδικας μετανάστευσης» (τ. Α΄81).

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες διατάξεις θα τεθού σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά βλ. άρ. 179) οπότε και θα καταργηθούν τα άρθρα 1 έως 138 του προγενέστερου Κώδικα (ν. 4251/2014, όπως ισχύει).

Τέθηκε απο σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται:

  • η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα,
  • η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης,
  • η συμπερίληψη του συνόλου των τίτλων διαμονής που προβλέπονται στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο,
  • ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων κατηγοριών αδειών διαμονής, με την απαλοιφή όσων αποτελούν εθνικές ρυθμίσεις και την υπαγωγή τους σε συναφείς κατηγορίες αδειών διαμονής που προβλέπονται στο Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς και την ομαδοποίησή τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφεια,
  • η αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό,
  • η άρση απαγόρευσης αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής με σκοπό την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που διαμένει ήδη νομίμως στη χώρα και  την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. ελληνικές προξενικές αρχές,  αρχές συνοριακού ελέγχου, κά.),
  • η ευθυγράμμιση/προσαρμογή των διαδικασιών αδειοδότησης των πολιτών τρίτων χωρών με τις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις, μέσω της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής  αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης όλων των τύπων αδειών διαμονής,
  • η επικαιροποίηση και μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση αδειών διαμονής, με πρόβλεψη αυτεπάγγελτης, όπου είναι εφικτό, , αναζήτηση , καθώς και η αποφυγή υποβολής  ίδιων δικαιολογητικών σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας εισδοχής (π.χ. θεώρησης εισόδου και  άδειας διαμονής).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00.