τελευταια νεα
Tag

ΑΓΡΟΤΕΣ

Browsing

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο: “Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα”.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η σχετική Συμφωνία μεταξύ ελλάδας και Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συμφωνία προβλέπεται η είσοδος και διαμονή των πολιτών Αιγύπτου στην Ελλάδα, διάρκειας όχι μικρότερης των ενενήντα (90) ημερών και έως εννέα (9) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών με σκοπό την απασχόλησή τους στον γεωργικό τομέα.

Οι πολίτες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι οποίοι υπάγονται στις ρυθμίσεις της υπό κύρωση Συμφωνίας, έχουν την υποχρέωση αναχώρησης από τη χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου ή την κατά οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας, και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση με τον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

Επίσης, ορίζεται ότι οι ελληνικές αρχές δύνανται να απαιτήσουν από κάθε πρόσωπο που απασχολείται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας να εγκαταλείψει άμεσα την επικράτεια, εάν η παρουσία του στο έδαφός της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία.

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι καμία νέα σύμβαση εργασίας [σημ: ορθότερα νέα είσοδος και και διαμονή για απασχόληση στον αγροτικό τομέα] των προσώπων που απασχολούνται βάσει της υπό κύρωση Συμφωνίας δεν μπορεί να συναφθεί πριν από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης εργασίας και όχι πριν παρέλθουν τρεις (3) μήνες από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, ενώ ο χρόνος διαμονής δεν υπολογίζεται ως χρόνος διαμονής για τη χορήγηση άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει (άρθρο 2 παρ. 2) ότι με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου είναι δυνατή η παροχή δυνατότητας στους πολίτες της Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι οποίοι έχουν λάβει θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για εποχική εργασία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, να υπαχθούν σε έτερο καθεστώς νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.