τελευταια νεα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣτΠ: Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικογενειακές παροχές

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε ανήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, ο αιτών πατέρας του τέκνου είναι Πολωνός διακινούμενος εργαζόμενος, έχει δύο ανήλικα τέκνα και ο ΟΓΑ του χορηγεί ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για το ένα παιδί με την αιτιολογία ότι το άλλο φοιτά σε Λύκειο στην Πολωνία.
Ο ΟΓΑ σε σχετικό ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη απάντησε ότι το επίδομα δίδεται για παιδιά που ζουν εκτός Ελλάδος μόνο στην περίπτωση που φοιτούν αυτά σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές μετά την ενηλικίωσή τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ υπενθύμισε ότι για τη δεκαετή διαμονή του αιτούντος λαμβάνει υπόψη τις αρχές του ενωσιακού δικαίου και προσμετρά και χρόνο διαμονής σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ. Αναρωτιέται κανείς εύλογα γιατί και για τη διαμονή των τέκνων, στην ενίσχυση των οποίων στοχεύει και η παροχή, δεν εφαρμόζεται το ίδιο και κατά συνέπεια εφόσον το ανήλικο τέκνο φοιτά στο Λύκειο να επιδοτείται σε όποιο κράτος μέλος και να συμβαίνει αυτό. 
Τόνισε ότι η ρητή επέκταση του χρόνου χορήγησης της παροχής ακόμα και μετά την ενηλικίωση λόγω σπουδών σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές δε λειτουργεί σε καμία περίπτωση σε αντιδιαστολή με τη φοίτηση σε Λύκειο που μάλιστα το παιδί είναι αντικειμενικά εξαρτώμενο από την οικογένεια λόγω ανηλικότητας. Κατ’ ερμηνεία της διάταξης εφόσον ο νομοθέτης επιτρέπει το μείζον (Ανώτερες Σπουδές) άρα επιτρέπει και το έλασσον (φοίτηση σε Λύκειο). 
Επίσης τονίζεται ότι και από τη σκοπιά του φορολογικού συστήματος, με το οποίο έχει επιλεγεί να διασταυρώνεται η διαδικασία χορήγησης των οικογενειακών παροχών, θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου, τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη. 
Επεσήμανε ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ «ο μισθωτός που υπάγεται στη νομοθεσία κράτους μέλους δικαιούται, για τα μέλη της οικογένειάς του που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, τις οικογενειακές παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του πρώτου κράτους, σαν να κατοικούσαν τα μέλη αυτά στο έδαφος του κράτους αυτού» (0016/2009 ΔΕΚ σημείο 41, C-153/03, C-352/06, Bosmann). 
Κατά συνέπεια στην εξεταζόμενη περίπτωση υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΕΕ, η συγκεκριμένη οικογένεια του Πολωνού διακινούμενου εργαζόμενου που στέλνει το ένα παιδί στη γιαγιά στην Πολωνία, και φοιτά στο Λύκειο δικαιούται, εφόσον δεν λαμβάνει την ίδια παροχή στην Πολωνία, να επιδοτηθεί ωσάν να βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας σε ένα κράτος μέλος.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο ΟΓΑ ζήτησε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους γονείς προκειμένου να λάβουν αναδρομικά επίδομα και για το ενήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο της Πολωνίας.

Write A Comment