τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 475/2013: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξαρτητη οικονομική δραστηριότητα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 3386/2005 απαιτεί να διαθέτει ο αλλοδαπός επαρκείς πόρους για την άσκηση της αιτουμένης δραστηριότητας και, ειδικότερα, οικονομική επιφάνεια 60.000 ευρώ τουλάχιστον, με κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, οι εν λόγω πόροι πρέπει να προέρχονται από νόμιμη πηγή, προκειμένου να αποφεύγεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα. Εξάλλου, ως απόδειξη της ύπαρξης επαρκών πόρων στην οποία οφείλει να προβεί ο ενδιαφερόμενος νοείται η πλήρης απόδειξη ότι αυτός μπορεί να υλοποιήσει τη δραστηριότητα με κεφάλαια νομίμως κτηθέντα, άρα απαιτείται και η τεκμηρίωση του τρόπου κτήσης του σχετικού κεφαλαίου, με την προσκόμιση πρόσφορων προς τούτο στοιχείων. Ενόψει των ανωτέρω, μη νομίμως έκρινε η εκκαλουμένη ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για τον τρόπο κτήσης του κεφαλαίου του εφεσιβλήτου και ότι δεν ευρίσκουν έρεισμα στο νόμο, ως αναγόμενες στον τρόπο κτήσης του κεφαλαίου, οι κρίσεις της Επιτροπής για το συσχετισμό των εισοδημάτων του εφεσιβλήτου προς το ύψος της δαπάνης της επένδυσης και των διαθεσίμων πόρων του.
Αντίθετη μειοψηφία κατα την οποία, νομίμως ο αιτών υπέβαλε βεβαίωση Τράπεζας, από την οποία αποδεικνυόταν κατ΄ αρχήν η νόμιμη προϋπόθεση της κατάθεσης ποσού άνω των 60.000 ευρώ· περαιτέρω, ο νόμος δεν απαιτεί και την απόδειξη του τρόπου κτήσης του κεφαλαίου, κατά συνέπεια, η μη υποβολή από τον αιτούντα τέτοιων στοιχείων δεν μπορούσε να στηρίξει την απόρριψη του αιτήματος. Εάν δε η Επιτροπή διατηρούσε αμφιβολίες για τον τρόπο κτήσης του κεφαλαίου, ενόψει, μεταξύ άλλων, των χαμηλών εισοδημάτων του αιτούντος, μπορούσε μεν να ερευνήσει το ζήτημα αυτό, έπρεπε, όμως, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να τον καλέσει να υποβάλει στοιχεία για την προέλευση του κεφαλαίου. Εάν δε αυτός δεν προσκόμιζε στοιχεία ή τα προσκομισθέντα κρίνονταν ανεπαρκή, η Διοίκηση μπορούσε να απορρίψει το αίτημα. Ως εκ τούτου, εν προκειμένω, κατά την άποψη αυτή, μη νομίμως απερρίφθη το αίτημα του αιτούντος, δεδομένου ότι, όπως βασίμως αυτός προέβαλε με την αίτηση ακυρώσεως, δεν του είχε ζητηθεί η προσκόμιση βιβλιαρίου καταθέσεων, ούτε στοιχείων για την προέλευση των 60.531,65 ευρώ.

Write A Comment