τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 1586/2017: Ανανέωση άδειας διαμονής που έχει λήξει σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της έκδοσης και κοινοποίησής της

Pinterest LinkedIn Tumblr
Από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, συνάγεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας που ζητεί το πρώτον άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005, οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου που υπάρχει στο διαβατήριό του. Περαιτέρω, για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, καταρχήν, να υποβάλει σχετική αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχει. Δύναται όμως να καταθέσει εκπροθέσμως την εν λόγω αίτηση μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχει, οπότε υπόκειται στην καταβολή προστίμου υπέρ του Δημοσίου. Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη της άδειας διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης για την ανανέωσή της, με την εξαίρεση της συνδρομής των λόγων ανωτέρας βίας του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3386/2005.
Οι ως άνω προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 εφαρμόζονται ενόψει του γενικού τους χαρακτήρα (το άρθρο 11 εντάσσεται στο Κεφάλαιο Δ του ν. 3386/2005 με τίτλο “Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής”) και επί αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, και όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει άδεια διαμονής ως μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας επιδιώξει να λάβει, μετά την ενηλικίωσή του, αυτοτελή άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας. 
Η εφαρμογή όμως των ανωτέρω προθεσμιών για την υποβολή αίτησης περί ανανέωσης άδειας διαμονής (δύο μήνες πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής ή ένας μήνας μετά τη λήξη της, με την εξαίρεση της ανωτέρας βίας) προϋποθέτει ότι η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση της οποίας ζητείται η ανανέωση, είτε με άδεια ίδιου τύπου με αυτήν είτε με άδεια διαφορετικού τύπου, έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας πριν από τη λήξη της ισχύος της. 
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, της οποίας ζητείται η ανανέωση έχει λήξει σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της έκδοσης και κοινοποίησής της στον υπήκοο τρίτης χώρας, τότε, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική για την περίπτωση αυτή ρύθμιση, η αίτηση για ανανέωση της άδειας αυτής πρέπει, κατά την έννοια των διατάξεων, να υποβληθεί εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίησή της σ’ αυτόν, ο οποίος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Write A Comment