τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από 20 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου πολίτες και αρμόδιοι φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» και ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και αναγνώρισης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011.

Σημειώνεται ότι τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται έως σήμερα με τις διατάξεις του π.δ. 113/2013 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου “σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα” (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις» (A΄ 146), το οποίο καταργείται με το παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

Η τροποποίηση αυτή είναι επιβεβλημένη, τόσο λόγω της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, όσο και προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που ανέκυψαν κατά την πρακτική εφαρμογή του π.δ. 113/2013.

Δείτε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος

Write A Comment