τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών και επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Στο άρθρο 46 του ν. 4508/2017  (ΦΕΚ Α 200/22.12.2017) ρυθμίζονται θέματα στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών και επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:  
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία.».

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς, των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αίτησή τους θα γίνει δεκτή και θα αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια. Κατά την εξέταση της ως άνω αίτησής τους, δεν λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.

Write A Comment