τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ρύθμιση για αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr
Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.
Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 της μεταβατικής ρύθμισης του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι απορρίπτονται µε συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες οι αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α΄ 274), εάν εντός εξαμήνου από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που τάχθηκε για την ενημέρωσή τους οι αλλοδαποί διάδικοι δεν δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συζήτηση της υπόθεσης.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ενημέρωση των διαδίκων ή των δικηγόρων τους, η ρύθμιση θα γνωστοποιηθεί σε έναν από αυτούς µε τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 τρόπους, επιπροσθέτως δε θα λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα µε την ειδοποίηση των δικηγόρων από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και από τους κατά τόπο Δικηγορικούς Συλλόγους, µε αναρτήσεις στους διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς και µε την αποστολή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) στα µέλη τους.
Τέλος, για λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας, ο αλλοδαπός διάδικος δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μπορεί να ζητήσει εντός του επόμενου εξαμήνου από τη λήξη της προθεσμίας την ανάκληση της πράξης κατάργησης και την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου ή τον οριζόμενο από αυτόν πρόεδρο.Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν καταλαμβάνουν υποθέσεις των οποίων η αρχική ή μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 εξάμηνης προθεσμίας.
Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ
Πηγή: Lawspot.gr5.12.2017

Write A Comment