τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέως ΔΕΕ: Η επιβολή ποινικών κυρώσεων για παράνομη επάνοδο στη χώρα υποδοχής είναι αντίθετη προς την Οδηγία «επιστροφή»

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, και ειδικότερα τα άρθρα 15 και 16 αυτής, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία προβλέπει την επιβολή ποινής φυλακίσεως σε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτου κράτους για τον μοναδικό λόγο ότι αυτός, μετά την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής, εισήλθε εκ νέου στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέως του ΔΕΕ

Write A Comment