τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της “ανηλικότητας” του αιτούντος την οικογενειακή του επανένωση αλλοδαπού

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με τις Προτάσεις του της 19ης Μαρτίου 2020 επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C-133/19, C-136/19 και C-137/19, ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Gerard Hogan προτείνει στο ΔΕΕ να αποφανθεί ότι το άρθρο 4 και το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/86/EΚ, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, υπό το πρίσμα του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης οικογενειακής επανένωσης σε κράτος μέλος ήταν κάτω των 18 ετών, αλλά ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του ή κατά τη διάρκεια της επακολουθήσασας ένδικης διαδικασίας προσβολής της απόρριψης της αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρέπει, μολαταύτα, να θεωρείται «ανήλικος» για τους σκοπούς του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/86.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment