τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ για την παροχή ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. δημοσιέυτηκαν στις 29.6.2013, οι εξής νομικές πράξεις αναφορικά με το ζήτημα του ασύλου:   
  
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac»για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογήτου κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμώνγια τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέτασηαίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτηςχώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομέναEurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και ηΕυρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τηΛειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Write A Comment