τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠρΕισΠρΑμαλιάδας 14/2019: Απασχόληση εργατών γης µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δυνάμει του όρθρου 83 παρ. 1 Ν. 4052/2012 «Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ἡ ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 83 του παρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτηση τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ἡ µέσω του αρμοδίου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα µε τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το όρθρο 42 παράγραφος 1 εδάφιο ε᾽ του ν. 3907/2011. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται µε τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας του που βρίσκονται στην Ελλάδα ἡ στη χώρα της προέλευσης του ἡ οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ἡ εάν απελαθεί, αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρόσωπα».
Στην προκείμενη περίπτωση µας διαβιβάστηκε από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η από 6-2-2019 µε αρ. πρωτ … μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα µε την ανωτέρω μηνυτήρια αναφορά κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς την 7.6.2018 στη Νέα Μανωλάδα του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ηλείας από τους 355 συνολικά αλλοδαπούς εργάτες που βρέθηκαν στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς να διαμένουν σε σκηνές – παραπήγματα (μπαγκλαντεσιανής και πακιστανικής υπηκοότητας κατά δήλωσή τους) µόνο οι δεκατρείς (13) διέμεναν μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, ενώ εξ αυτών των δεκατριών οι έντεκα (11) ήταν κάτοχοι δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (βλ. συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις κατωτέρω, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Με δεδομένο ότι από την έρευνα αναζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κανείς εξ’ αυτών δεν βρέθηκε καταχωρημένος να απασχολείται σε κάποιον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα εκδήλωσης της πυρκαγιάς (7.6.2018), βασίμως πιθανολογείται η ύπαρξη αδήλωτης εργασίας και μάλιστα υπό τις συνθήκες του άρθρου 88 παρ.1 εδ β και γ του ν. 4052/2012, οπότε και σχηματίστηκε η με ΑΒΜ …. δικογραφία και με την από 20.2.2019  παραγγελία µας παραγγείλαμε τη διενέργειά επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία και εκκρεμεί.
Επειδή σύμφωνα µε τα όσα διαλαμβάνονται στην ανωτέρω μηνυτήρια αναφορά η ύπαρξη αδήλωτης εργασίας των αλλοδαπών εργατών, που αναφέρονται στις κατωτέρω συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σε συνδυασμό µε τη διαμονή τους σε αυτοσχέδιες και «πρόχειρες» εγκαταστάσεις και παραπήγματα µη πληρούντα τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί βάσιμη ένδειξη περί της ύπαρξης απασχόλησης που συνοδεύεται µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Χαρακτηρίζουμε τους αναφερόμενους στις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αλλοδαπούς εργάτες — πολίτες τρίτης χώρας ως απασχολούμενους µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας κατ’ άρθρο 89 ν. 4052/2012 και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Write A Comment