τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πρ.12/2020 Επιτροπής αρ.1 παρ.1 Ν.3900/2010: Πρότυπη δίκη για το ζήτημα της διακοπής εξέτασης αιτημάτων ασύλου

Pinterest LinkedIn TumblrΜε την υπ’ αριθμ 12/2020 πράξη, η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Δ΄ Τμήματος και τον επόμενο κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο,  έγινε δεκτό το αίτημα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για διεξαγωγή «πρότυπης δίκης» επί αιτήσεως ακυρώσεως του ίδιου κατά της Αρχής Προσφυγών λόγω ύπαρξης ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος.

Με την αίτηση αυτή έχει ζητηθεί η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 4707/2.6.2020 απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διότι, όπως προβάλλεται, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) (όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 και την προσθήκη της παρ. 4 με το άρθρο 13 του ν. 4686/2020, Α’ 95), διέταξε την επιστροφή της προσφεύγουσας μόνο μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την επίδοσή της και εφόσον δεν έχει εν τω μεταξύ υποβληθεί σχετική αίτηση συνέχισης ή νέα αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας κατά το άρθρο 81 του ν. 4636/2019.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης, με την εκκρεμή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως, τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ορθής μεταφοράς της διάταξης του άρθρου 28 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο σχετικά με τη δυνατότητα ή μη επιστροφής των αιτούντων άσυλο στην περίπτωση διακοπής της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής τους λόγω σιωπηρής ανάκλησης της τελευταίας, συμπλεκόμενο με το ζήτημα της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 81 παρ. 1 και 4 του ν. 4636/2019, όπως ισχύουν.

Τα ζητήματα δε αυτά προβάλλεται ότι έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθόσον οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατ’ άρθρο 117 παρ. 6 του ν. 4636/2019 σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας, οι οποίες, αυτή τη στιγμή, ανέρχονται σε 73.725, όσον αφορά στον πρώτο βαθμό εξέτασής τους και σε 6.969 όσον αφορά σε εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. 


Write A Comment