τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΓΑ Χίου 11463/2017: Ανάκληση απόφασης απαραδέκτου λόγω ευαλωτότητας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Ο αιτών κατέθεσε στις 15/03/2017 στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου αίτηση διεθνούς προστασίας και ορίστηκε ημερομηνία συνέντευξης στις 17/03/2017. Επί του αιτήματος του εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5554/2017 της από 24/03/2017 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας του ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν 4375/2016.
Στις 10/04/2017 ο αιτών προσήλθε στην Υπηρεσία Ασύλου και του επιδόθηκε η ανωτέρω απόφαση απαραδέκτου. Ο ανωτέρω  άσκησε αυθημερόν προσφυγή επί της απόφασης και ορίστηκε ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής η 24η Απριλίου 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει των προσαγόμενων εγγράφων κατά το στάδιο τούτο της διαδικασίας προέκυψε ότι, ο αιτών είναι ευάλωτος και πρέπει να εξαιρεθεί και να παραπεμφθεί στην κανονική διαδικασία. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να χαρακτηριστεί η Τουρκία ως «πρώτη χώρα ασύλου» ή «ασφαλής τρίτη χώρα» για τον αιτούντα σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56 του νόμου 4375/2016 και ότι θα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση απαραδέκτου.
Για τους λόγους αυτούς ανακαλούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5554/2017 της από 24/03/2017 απόφαση  απαραδέκτου της Υπηρεσίας μας

Write A Comment