τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ολ ΣτΕ 3317/2014: Αλλογενείς πολιτογραφηθέντες ως έλληνες θα μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές

Pinterest LinkedIn Tumblr

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 4 του Συντάγματος συνάγεται ότι με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική διεθνής κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και, επομένως, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζει το νομικό καθεστώς του έλληνα πολίτη (ΣτΕ Ολομ. 190/1929, 3148/1971).

Ειδικότερα, ο πολιτογραφηθείς ως έλληνας πολίτης έχει, μεταξύ των άλλων, τα συνταγματικά δικαιώματα ίδρυσης πολιτικού κόμματος (άρθρο 29 παρ.1 του Συντάγματος), του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές (άρθρα 51 παρ. 3 και 55 παρ. 1 του Συντάγματος) καθώς και τις απορρέουσες από το Σύνταγμα υποχρεώσεις της συνεισφοράς στα δημόσια βάρη, της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας (άρθρο 4 παρ. 5 και 6 του Συντάγματος) και της εκπλήρωσης του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος)

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ως άνω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4, η οποία εντάσσεται στις μη αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.1, και εγγυάται την ίση πρόσβαση όλων των ελλήνων στις δημόσιες λειτουργίες, δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή διάκριση των ελλήνων πολιτών ανάλογα με την εθνική τους καταγωγή (Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 193, 252/2006, 245/2007, 85/2008).

Μόνη εξαίρεση εισάγει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 31 στο οποίο ορίζεται ότι Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί έλληνας πολίτης ο οποίος έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή. Επομένως, διατάξεις του κοινού ή του κανονιστικού νομοθέτη με τις οποίες θεσπίζεται ως προσόν, για την πρόσβαση στις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από την ελληνική ιθαγένεια και η ελληνική καταγωγή, αντίκεινται στις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος.

Επομένως, δεν είναι επιτρεπτή κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα ίσης πρόσβασης των ελλήνων πολιτών στις δημόσιες λειτουργίες, διάκριση επί τη βάσει της εθνικής καταγωγής τους, για την είσοδο στις στρατιωτικές σχολές και ως εκ τούτου η μη πρόβλεψη και του γένους ως επί πλέον προσόντος των υποψηφίων της επίμαχης προκήρυξης του διαγωνισμού για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, δεν αντίκειται στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη.

Write A Comment