τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΣΚ 199/2017: Αίτηση Πολιτογράφησης από πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες τους

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την υπ’ αριθμ. 199/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και δήλωση πολιτογράφησης πρόσωπα, τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή και οι νομίμως ορισθέντες δικαστικοί συμπαραστάτες αυτών.
Το ΝΣΚ έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογραφήσεως, βάσει των διατάξεων των άρθρων 5, 5Α, 6, 7, 8 και 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, όπως ήδη ισχύει), καθώς και η εν γένει συμμετοχή και συνέχιση της διαδικασίας πολιτογραφήσεως, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως και την ορκωμοσία, ούτε από πρόσωπα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή, ούτε και από τους νομίμως ορισθέντες δικαστικούς συμπαραστάτες των προσώπων αυτών.
Μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι η «μοναδική, λεπτομερής, αυστηρή και προσωποπαγής διοικητική διαδικασία της πολιτογραφήσεως, διατρέχει, προφανώς, όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη, και με το οποίο η διαδικασία ολοκληρώνεται, εν όψει του ότι, επί ορκοδοσίας, ο όρκος δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνον αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο προς τούτο, στην εξεταζόμενη δε περίπτωση, με τον όρκο επιβεβαιώνεται, κατά τρόπο πανηγυρικό, η τελική και οριστική βούληση του αλλοδαπού, περί αποδοχής των υποχρεώσεών του έναντι της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία δεν μπορεί παρά να εκφρασθεί από τον ίδιο».
Το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια λόγω σπουδαιότητας.

Πηγή: Lawspot.gr, 12.10.2017

Write A Comment