τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο Κώδικας Μετανάστευσης και ο Κώδικας Ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» με τον Ν 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014). Οι διάσπαρτες διατάξεις και οι δεδομένες αδυναμίες του μέχρι τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου επιχειρήθηκε να κωδικοποιηθούν και αντιμετωπιστούν με την ψήφιση ενός νέου Κώδικα. Με την πάροδο ενός και πλέον έτους από την ψήφιση αυτή με τον πρόσφατο Ν 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015) επήλθαν εκτενείς και ουσιώδεις τροποποιήσεις τόσο στον Κώδικα Μετανάστευσης όσο και στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν 3284/2004).

Μεταξύ άλλων επήλθαν τροποποιήσεις που αφορούν στην εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, στις άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, στην προσωρινή διαμονή και στην απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου, στην άδεια διαμονής για εξαιρετικούς – ανθρωπιστικούς λόγους, στην ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων και κατόχων ενιαίας άδειας, στην οικογενειακή επανένωση, καθώς επίσης και στα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις κτήσης και τους λόγους απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, τα οποία έχουν απασχολήσει πρόσφατα και την ημεδαπή νομολογία.

Η ανά χείρας έκδοση περιλαμβάνει αφενός εισαγωγικές παρατηρήσεις για την καλύτερη κατανόηση τόσο του νέου νομοθετικού πλαισίου ειδικά στην μετανάστευση, όσο και των τροποποιήσεων που επήλθαν και στα δύο νομοθετήματα (Κώδικα Μετανάστευσης και Κώδικα Ιθαγένειας) εξετάζοντας κατά σειρά την μετανάστευση ως σύγχρονο πρόβλημα μέχρι την εισαγωγή του Ν 4251/2014, την θέση του αλλοδαπού στο εθνικό νομικό περιβάλλον και την αντιμετώπισή του από τον ενωσιακό νομοθέτη, τη δομή και τις καινοτομίες του Κώδικα Μετανάστευσης καθώς και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ακολούθως, παρατίθενται τα δύο βασικά νομοθετήματα κωδικοποιημένα και ενημερωμένα με όλες τις αλλαγές που διέτρεξαν μέχρι και τον Ν 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76), ενώ για την διευκόλυνση του αναγνώστη υπό μορφή σημειώσεων γίνονται παραπομπές είτε σε σχετικές διατάξεις είτε σε εγκυκλίους και αποφάσεις της Διοίκησης.

Επίσης, για να έχει κάποιος πληρέστερη εικόνα των δικαιοπολιτικών επιλογών του νομοθέτη παρατίθεται και η αιτιολογική έκθεση του πρόσφατου Ν 4332/2015 που τροποποίησε ριζικά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Τέλος, μέσω του χρηστικού αλφαβητικού ευρετηρίου μπορεί κάποιος ευχερώς να αναζητήσει όλους τους κρίσιμους όρους και τις έννοιες που συναντώνται στα δύο νομοθετικά κείμενα.

Φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει έναν πρώτο οδηγό για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ερευνητή και στέλεχος της Διοίκησης που ασχολείται με τα οικεία ζητήματα και θέλει να αντλήσει πληροφορίες για τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στα δύο τόσο καίρια αντικείμενα της μετανάστευσης και της ιθαγένειας.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment