τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Νομικό καθεστώς αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η τρίτη έκδοση της παρούσας μελέτης του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ. Παπαθεοδώρου, παρακολουθεί το εγχείρημα της κωδικοποίησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και παράλληλα αναδεικνύει την ενοποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Το Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών αποτελεί μία συστηματική καταγραφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σε ζητήματα διαμονής, εργασίας, εκπαίδευσης και συμμετοχής των μεταναστών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει τους αλλοδαπούς αρχικά σε αναφορά με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και την «κοινοτικοποίηση» που χαρακτηρίζει πλέον τη μεταναστευτική πολιτική. Κατά σειρά παρουσιάζονται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρόγραμμα της Χάγης και η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που τους διέπει εξειδικεύονται με την εξέταση σειράς κανόνων του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου όπως είναι Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις με κύριο ρυθμιστικό πεδίο τους αλλοδαπούς και τα ζητήματα που εγείρονται όσον αφορά στη μετακίνησή τους, τη διαμονή τους, την προστασία και τα δικαιώματά τους. Στην ενότητα αυτή αναλύεται και το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικών για τη μετανάστευση με την παγίωση του νομικού πλαισίου για τους αλλοδαπούς, την αγορά εργασίας και τη μετανάστευση, την ανάπτυξη πολιτικών ένταξης και το συντονισμό δράσεων για τη μεταναστευτική πολιτική.

Στο επίπεδο της Ελληνικής νομοθεσίας δίδεται αρχικά η ιστορική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με τους αλλοδαπούς, καθώς επίσης αναλύονται οι άξονες και οι θεσμοί που συνδέονται με τη σύγχρονη εθνική μεταναστευτική πολιτική.

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης) και τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν 4332/2015. Ζητήματα αναφορικά με την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, αδειών διαμονής (χορήγηση, ανανέωση και είδη αδειών διαμονής), απέλασης, ανεπιθύμητων αλλοδαπών και δημόσιας τάξης αποτελούν πεδίο έρευνας και ανάλυσης του μέρους αυτού της έκδοσης.

Σε ξεχωριστά κεφάλαια περιλαμβάνεται η ανάλυση του πλαισίου για τους ομογενείς, την πολιτογράφηση ομογενών και αλλοδαπών και τέλος η συγκριτική επισκόπηση της νομοθεσίας κρατών – μελών της ΕΕ για την απέλαση των αλλοδαπών.

Την έκδοση πλαισιώνουν αναλυτική βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο των βασικότερων όρων που απαντώνται στην μελέτη.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment