τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: E. Πουλαράκης, Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το έργο «Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης» επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, ενώ τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι αφενός η παράθεση πλούσιας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και αφετέρου η ενημέρωσή του με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα.
Συστηματικά το βιβλίο διαιρείται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται το ισχύον νομικό πλαίσιο της διοικητικής απέλασης. Μετά από σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με την έννοια και τη νομική φύση της διοικητικής απέλασης γίνεται διάκριση μεταξύ αυτής και συναφών εννοιών, όπως η έκδοση, επαναπροώθηση, επανεισδοχή μεταφορά κ.ά. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται κριτικά οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή αυτής και το γενικό πλαίσιο της έννομης προστασίας του αλλοδαπού τόσο σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας όσο και παρεχόμενης δικαστικής προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στη σχέση της διοικητικής απέλασης προς το δίκαιο της ΕΕ και τους κανόνες της ΕΣΔΑ. Μέσω της συστηματικής παρουσίασης της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ επιχειρείται η ανάδειξη των συναφών ελλειμμάτων του εσωτερικού δικαίου και η ανάγκη διορθωτικών επεμβάσεων τόσο σε νομοθετικό όσο και νομολογιακό επίπεδο. Τέλος, δια της συγκριτικής επισκόπησης της διοικητικής απέλασης σε άλλες έννομες τάξεις και δη της Γερμανίας και της Γαλλίας επιχειρείται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τις διαχρονικές επιλογές του έλληνα νομοθέτη σχετικά με τη φύση και τη διαμόρφωση του εν γένει νομικού πλαισίου για την απομάκρυνση των αλλοδαπών από την επικράτεια.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται καταρχάς η συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας υπό το φώς των σχετικών διατάξεων της ΕΣΔΑ και του δικαίου της ΕΕ καθώς και οι απορρέουσες εξ αυτής συνέπειες εν γένει για τις διοικητικές διαφορές, όπως το ανίσχυρο νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν άμεση εκτέλεση της πράξης, η υποχρέωση αποχής της Διοίκησης από ενέργειες που ματαιώνουν την επιδιωκόμενη προσωρινή προστασία κ.ά. Ακολούθως, μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή και καταγραφή του νομικού πλαισίου της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές, αναλύονται διεξοδικά οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της πράξης της απέλασης, η έκταση της συναφούς εξουσίας του δικαστηρίου και οι συνέπειες της αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής μέσω πλούσιας παράθεσης νομολογίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Την έκδοση πλαισιώνουν εκτενής ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Συγγραφέας: Ε. Πουλαράκης
Πρόλογος: Χρ. Δετσαρίδης
Έκδοση 2014
Σελ.: 336
Σχήμα: 17 X 24
ISBN: 978-960-562-289-3
Τιμή: 33€ φ.π., 43€ ν.π.

Write A Comment