τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nέα προθεσμία δηλώσεων συζήτησης και επαναφορά καταργημένων δικών που αφορούν αιτήσεις ακυρώσεως αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 10 του Ν.4267/2014 (ΦΕΚ Α’ 137/12.6.2014) ορίζονται τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν 4198/2013 (Α` 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί η κατά τα ανωτέρω δήλωση».

Πηγή: Aνακοίνωση ΔΣ Πατρών, 24.6.2014

Write A Comment