τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα απόφαση του ΕΔΔΑ σχετικά με την κράτηση προσφύγων και μεταναστών στη Βιαλ της Χίου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με πρόσφατη απόφαση του στην υπόθεση O.S.A και λοιποί κατά Ελλάδας (αριθ. 39065/16), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέληξε ότι αλλοδαποί που παρέμεναν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Βιαλ στη Χίο δεν ήταν σε θέση να προσφύγουν κατά των αποφάσεων που διάτασσαν την απέλαση τους.

Η υπόθεση αφορούσε στις συνθήκες κράτησης των προσφευγόντων στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Βιαλ στη Χίο και τα ζητήματα της νομιμότητας της κράτησής τους, του δικαστικού ελέγχου της υπόθεσής τους και της ενημέρωσης που τους παρασχέθηκε.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, ενόψει των περιστάσεων, οι προσφεύγουσες δεν είχαν πρόσβαση σε ένδικα βοηθήματα για την αμφισβήτηση των αποφάσεων που διέτασσαν την απέλαση τους και την παράταση της κράτησής τους. Οι αιτούντες ήταν πολίτες Αφγανιστάν που κατανοούσαν μόνο φαρσι δεν είχαν κανένα νομικό συμπαραστάτη για να τους βοηθήσει. Τα έγγραφα που τους είχαν εκδοθεί από τις αρχές είχαν συνταχθεί στα ελληνικά και δεν διευκρίνιζαν ποιο ήταν το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο μπορούσαν να προσφύγουν, λαμβανομένου υπόψη ότι στο νησί δεν εδρεύει διοικητικό δικαστήριο.
Όπως και στην υπόθεση JR και άλλοι κατά Ελλάδας (αριθ. 22696/16), το Δικαστήριο έκρινε ότι η κράτηση των προσφευγόντων ήταν εν τούτοις νόμιμη και ότι η κράτηση τους δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση κατα την έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment