τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4735/2020: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4735/2020 “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), οι οποίες μεταρρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο της απονομής ιθαγένειας, επιφέροντας τον ανασχεδιασμό της διαδικασίας πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών για την αντικειμενική, διαφανή, γρηγορότερη απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ε.Ι.) σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και για την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων.

Περαιτέρω, οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση του διοικητικού κόστους και των εισροών στο σύστημα, καθώς και με την αύξηση του βαθμού εποπτείας των οργανικών μονάδων.

Δείτε περισσότερα 

Write A Comment