τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4623/2019 (αρ.73): Μετάθεση έναρξης ισχύος συστήματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το άρθρο 73 του ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) μετατίθεται η έναρξη ισχύος του νέου συστήματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων (ν.4554/2018) για την 1η Μαρτίου 2020.

Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018 (μητρώα κέντρων φιλοξενίας, ασυνόδευτων ανηλίκων και επαγγελματιών επιτρόπων κ.ά.) εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του ν. 4611/2019.

Διαβάστε τη σχετική διάταξη

Write A Comment