τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4375/2016: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και άλλες διατάξεις

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4375/2016 με όλες τις ρυθμίσεις γα το άσυλο, την Αρχή Προσφυγών, τη νέα Υπηρεσία Υποδοχής, τις προβλέψεις για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας και την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (Οδηγία 32/2013/ΕΕ).
Ειδικότερα, εκτός από θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών, περιέχονται και λοιπές ρυθμίσεις.
Μεταξύ αυτών, το άρθρο 22 στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα άρθρο 68-71, όπου προβλέπονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη Ελλάδα.Write A Comment