τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4146/2013: Χορήγηση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές ή κατόχους ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Με το συγκεκριμένο νόμο αναθεωρείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας.
Στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου,περιέχονται αλλαγές στο Ν 3386/2005 και συγκεκριμένα σε θέματα αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές.
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής έως δέκα ετών στον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης και σε δέκα ακόμη πρόσωπα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη πραγματοποίηση της σχετικής στρατηγικής επένδυσης.
Ακόμη, προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής επί πέντε έτη σε υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα, ύψους τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000)
ευρώ.

Write A Comment