τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΔΠρΑθ 15962/2018: Πρόστιμο για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού και αρχή αναλογικότητας

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] οι διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4052/2012, με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή, σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως του άρθρου 79, σε βάρος του εργοδότη, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε.,κατά δέσμια αρμοδιότητα τους, και χωρίς δυνατότητα επιμετρήσεώς της, της χρηματικής κυρώσεως των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας, έχει υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης μεταναστεύσεως και, συνεπώς, δεν αντίκειται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, εφόσον με τη διάταξη αυτή δεν θεσπίζεται κύρωση προδήλως απρόσφορη, ούτε η προβλεπόμενη κύρωση υπερακοντίζει τον επιτακτικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος, τον οποίο αποβλέπει να εξυπηρετήσει, δεδομένου ότι με το ύψος του προβλεπόμενου προστίμου επιδιώκεται τόσο ο κολασμός του συγκεκριμένου παραβάτη, όσο και η αποτροπή της πρακτικής της απασχολήσεως παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας από τους λοιπούς εργοδότες. Ενόψει των ανωτέρω καθώς και του γεγονότος ότι η προσφεύγουσα κατελήφθη να απασχολεί αλλοδαπό εργαζόμενο, ο οποίος δε διέθετε άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση τύπου Α του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3386/2005 σε ισχύ, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο προβαλλόμενος με την κρινόμενη προσφυγή λόγος περί παραβάσεως της αρχής της αναλογικότητας.

Write A Comment