τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 58211/2014: Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.

Μεταξύ αυτών προβλέπονται κριτήρια όπως ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα, ηλικία, επαγγελματική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο
που ευνοούν ομαλή ένταξη, Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, γέννηση ή φοίτηση τέκνου στην Ελλάδα κ.ά.

Τα ανωτέρω κριτήρια συνεκτιμώνται για τη συμπλήρωση της γενικής εικόνας και της βασιμότητας του αιτήματος οικογενειακής επανένωσης και τη διαπίστωση
συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωμάτωσης.

Για την έγκριση του σχετικού αιτήματος δεν απαιτείται η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων αλλά αξιολογείται συνολικά η εικόνα του προσώπου και το
αίτημα κρίνεται εξατομικευμένα και βάσει της βαρύτητας των πληρούμενων επιμέρους κριτηρίων.

Τυχόν πλήρωση ενός εκ των ως άνω κριτηρίων δεν προδικάζει και την έγκριση αυτού.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment