τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 18348/2020: Διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών – Βοηθών χειριστών Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εγγραφής των εισηγητών-βοηθών χειριστών ασύλου στο νέο Μητρώο Εισηγητών-Βοηθών Χειριστών Ασύλου.

Οι εισηγητές παρίστανται κατά τη διενέργεια συνέντευξης και αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την βασιμότητα της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, κατόπιν αντικειμενικής και αμερόληπτης έρευνας σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης κάνοντας χρήση έγκυρων και επικαιροποιημένων πηγών. Η εισήγηση υποβάλλεται από τον βοηθό εισηγητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος τη διαβιβάζει στον χειριστή της συγκεκριμένης υπόθεσης για τις ενέργειες της παρ. 1 του άρ. 50 του ν. 4686/2020.

Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθεση – ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας, καταβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που ο βοηθός εισηγητή δεν παρίσταται κατά τη διενέργεια της συνέντευξης δε θα καταβάλλεται η αμοιβή.

Υπενθυμίζαται ότι το Μητρώο, το οποίο νομοθετήθηκε τον περαμένο Μάιο, με τον νόμο 4686/2020, θα αποτελείται από δικηγόρους, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε επίσης: ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 12772/2020: Καθορισμός λειτουργίας τουΜητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου

Write A Comment