τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 14005/2020: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης περί αναστολής εξυπηρέτησης κοινού απο τις ΔΑΜ

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση συμπληρώνεται η με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β’ 939) κοινή υπουργική απόφαση “Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)», όπως παρατάθηκε με την με αριθμό 3332/7.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια, ως ακολούθως:

“Κατ’ εξαίρεση, α) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για αρχική χορήγηση “μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή”, καθώς και για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας που τον συνοδεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, κατά τα οριζόμενα στην με αριθμ. 13850/13.4.2020 (Β’ 1506) υπουργική απόφαση, “Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει” και β) είναι δυνατή η επίδοση των αδειών διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού αυτής, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων της με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β’ 939) απόφασης”.

Η δημοσίευση της παρούσα εκκρεμεί στο ΦΕΚ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment