τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 12205/2016: Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ορίζονται η διαδικασία και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12205/9.9.2016, στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51), η οποία χρηματοδοτείται χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία Ασύλου.
Με τους ίδιους όρους παρέχεται νομική συνδρομή και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 27 του άρθρου 80 του Ν. 4375/2016.
Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει:
α. τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί,
β. την παράσταση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προσφυγών, εφόσον ο αιτών κληθεί σε προφορική ακρόαση,
γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου και
δ. την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της υπόθεσης του.
Προς το σκοπό της παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων στο οποίο εγγράφονται δικηγόροι οι οποίοι πληρούν μία σειρά από προϋποθέσεις, έπειτα και από γραπτές εξετάσεις.
Η βαθμολόγηση των γραπτών και η επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, και ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως μέλη.
Ως προς την αμοιβή των δικηγόρων, αυτή ορίζεται σε ογδόντα (80) ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά υπόθεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας) και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

Τέλος, η υπουργική απόφαση προβλέπει μία σειρά υποχρεώσεων για τους δικηγόρους, όπως η τήρηση του απορρήτου, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες.

Write A Comment