τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν: Προτείνει μέτρα για διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται σε πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων και την πρόληψη των διακρίσεων που υφίστανται οι εργαζόμενοι σε άλλα κράτη-μέλη λόγω ιθαγ ένειας.
Σύμφωνα με τα μέτρα που πρότεινε η Κομισιόν τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής που να παρέχουν πληροφόρηση, ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους.

Επιπλέον, προβλέπεται η θέσπιση κατάλληλων μέσων προστασίας σε εθνικό επίπεδο, η γενικότερη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς εργαζομένους και εργοδότες και η παροχή της δυνατότητας σε ενώσεις εργαζομένων, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις να κινούν δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες εξ ονόματος των επιμέρους εργαζομένων σε περιπτώσεις διάκρισης.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασική αρχή της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Καθώς υπάρχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα αυτή τη στιγμή, είναι ακόμη πιο σημαντικό να καταστεί ευκολότερο για εκείνους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ να είναι σε θέση να το πράξουν. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ωφελεί τόσο τις οικονομίες των κρατών μελών όσο και τους επιμέρους εργαζομένους.

Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει τους εργαζομένους να υπερνικήσουν τα εμπόδια που συναντούν όταν θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ», σχολίασε ο αρμόδιος Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη László Andor.

Πηγή: Lawnet.gr, 29.4.2013

Write A Comment