τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓτΚ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης Οδηγίας “Υποδοχή”

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το εν λόγω Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία». Με τη συγκεκριμένη Οδηγία αναδιατυπώθηκαν και τροποποιήθηκαν σημεία της προγενέστερης αντίστοιχης Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 220/2007. Ορισμένες διατάξεις της αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/33/ΕΕ που αναφέρονται στην κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον πρόσφατο Ν. 4375/2016.
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έχουν υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων για την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με μηδενική ή ελάχιστη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης, η Οργάνωση υπήρξε παρούσα και ενεργή, προσφέροντας ενισχυμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής συνδρομής σε πρόσφυγες και μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα. Με βάση την εμπειρία τους αυτή, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προβαίνοντας σε ορισμένες επισημάνσεις.

Write A Comment