τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομη την κράτηση προσώπου βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (Bundesgerichtshof) απεφάνθη ότι, υπό την ισχύουσα γερμανική νομοθεσία, η διοικητική κράτηση με σκοπό τη μεταφορά αιτούντος ασύλου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» στερείται νομικής βάσης και είναι παράνομη. 
Η Γερμανία θα πρέπει τώρα να αλλάξει το οικείο νομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κράτηση προσώπων εν αναμονή υλοποίησης της μεταφοράς τους βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο»
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο», όταν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος που ο κανονισμός καθορίζει ως υπεύθυνο (κατά κανόνα το κράτος πρώτης εισόδου στην ΕΕ), προβλέπεται μεταφορά του αιτούντος στο κράτος αυτό.
O νέος Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, ο οποίος εφαρμόζεται επί αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, περιλαμβάνει νέες διατάξεις σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό «Δουβλίνο II». 
Μια τέτοια διάταξη είναι το άρθρο 28 (2), αναφορικά με την διοικητική κράτηση εν αναμονή μεταφοράς βάσει του Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία «Όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη μέλη δύνανται να κρατούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, βάσει ατομικής αξιολόγησης και μόνον εφόσον η κράτηση είναι αναλογική, εάν δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά λιγότερο αυστηρά εναλλακτικά μέτρα».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. ιδ΄ «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως […] “κίνδυνος διαφυγής” η ύπαρξη λόγων σε μεμονωμένη περίπτωση, που βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τον νόμο, επί τη βάσει των οποίων εικάζεται ότι ο αιτών ή ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που υπόκειται σε διαδικασία μεταφοράς μπορεί να διαφύγει».
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Γερμανία δεν έχει ακόμη καθορίσει με νόμο, τέτοια αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με την έννοια του κινδύνου διαφυγής. Κριτήρια κινδύνου φυγής έχουν ήδη καθοριστεί αναφορικά με το σκοπό κράτησης μεταναστών εν αναμονή εκτέλεσης απόφασης απέλασης-επιστροφής. Δεδομένου όμως ότι το γερμανικό σύνταγμα απαγορεύει την αναλογία σχετικά με την ποινική μεταχείριση και την κράτηση ενός προσώπου, τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά για την κράτηση προσώπων κατά τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ. Κατα συνέπεια, ελλείψει κριτηρίων για τον καθορισμό του κινδύνου διαφυγής προσώπου που τελεί υπό μεταφορά βάσει του «Δουβλίνου» κάθε σχετική κράτηση είναι επί του παρόντος παράνομη καθώς στερίται νομικής βάσης.

Write A Comment