τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επιτροπή Ιδιότητας – Μεταγραφών ΕΠΟ 18/2020: Δεν επιτρέπεται η εγγραφή αιτούντος άσυλο αλλοδαπού σε αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την υπό κρίση αίτηση — προσφυγή, ο αιτών ζητεί να ανακληθεί — ακυρωθεί η µε αριθμ. 2/10-7-2020 απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, σε εκτέλεση της οποίας απορρίφθηκε η αἴηση μεταβολών του, περί πρώτης εγγραφής του στο αθλητικό σωματείο µε την επωνυμία «…», ελλείψει προσκόµισης διαβατηρίου, άδειας διαµονής και ασφάλισης. […]

Στο άρθρο 8 παρ. 1 και 1α του παραρτήματος Γ’ του Κανονισμού, για την πρώτη εγγραφή Ὑπηκόων Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, προβλέπεται ότι : 1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε οµάδα οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προύπόθεση ότι έχουν νόµιµη ὁιαµονή στην Ελλάδα, οι ίδιοι ή ή οι έχοντες την γονική του μέριμνα. Για την εγγραφή τους, επιπλέον των ὀικαιολογητικών εγγραφής του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται στην ΕΠΟ, µέσω της οικείας Ε.Π.Σ., απαραίτητα, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β:

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόµιµης διαµονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την ἐκδοση άδειας διαµονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωµα νόµιµης ὁιαµονής κατά το χρόνο εγγραφής…..

Το προσκομιζόµενο μετ’ επικλήσεως µε αριθµ. … /27-02-2020 δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία του αιτούντα παρέχει στον αλλοδαπό δικαίωµα παραμονής στην Ελλάδα και δεν αποτελεί αναγνώριση δικαιώματος νόµιµης διαµονής του στη χώρα.

Ειδικότερα, στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 4636/2019 (Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις), που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο 12 της Οδηγίας2013/32/ΕΕ, προβλέπεται ότι το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία αποτελεί προσωρινό τίτλο, δεν θεμελιώνει δικαίωµα για έκδοση άδειας διαµονής, διασφαλίζει την απόλαυση των δικαιωμάτων των απούντων όπου αυτά προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά τον χρόνο ισχύος του και τους επιτρέπει την παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια».

Οµοίως, και κατ’ άρθρο 68 ((Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα παραμονής αιτούντων – Εξαιρέσεις του Ν. 4636/2016 – προβλέπεται ότι: 1. Οι απούντες επιτρέπεται να παραμένουν στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθµό και απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους µε οποιονδήποτε τρόπο, και 3. Το δικαιωµα παραμονής του απούντος στη χώρα, σύμφωνα µε την παράγραφο Ί, δεν θεμελιώνει δικαίωµα για χορήγηση άδειας διαµονής.

Στο δε άρθρο 63 στοιχ. ι΄  (Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2013/932/ΕΕ) ορίζεται ότι «Παραμονή στη χώρα» εἶναι η παραμονή στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαμβανομένων των συνόρων και των ζωνών διέλευσης», ενώ στο Άρθρο 2 (άρθρο 2 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) ορίζεται ότι «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις ελληνικές Αρχές, σύμφωνα µε τον τύπο που προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία και η οποία επιτρέπει σε αλλοδαπό ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του στην Ελληνική Επικράτεια. Το δικαίωµα παραμονής του αιτούντος διεθνούς προστασίας περιγράφεται και στο άρθρο 7 παρ. Ί της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, όπου επαναλαμβάνεται ότι «στους αιτούντες επιρέπεται να παραμείνουν στο κράτος µέλος, αποκλειστικά για το σκοπό της διαδικασίας, µέχρις ότου η αποφαινόµενη αρχή λάβει την απόφασή της σύμφωνα µε τις πρωτοβάθµιες ὁιαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Το δικαίωµα παραμονής δεν θεμελιώνει ὁικαίωμα για χορήγηση άδειας ὁιαµονής».

Προκύπτει, αυταπόδεικτα, από τα ανωτέρω, ότι αµέσως µετά την πλήρη καταγραφή των αιτούντων ενώπιον της αρµόδιας Υπηρεσίας, χορηγείται δελτίο αιτήσαντος, το οποίο αποτελεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΙΤΛΟ και ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Διασφαλίζει µόνο ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ κατά το χρόνο ισχύος του και ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ μέχρι την εξέταση του αιτήµατος του αλλοδαπού έως και τον Δεύτερο Βαθμό (Αρχή Προσφυγών της Ὑπηρεσίας Ασύλου). Την ὡς άνω κρίση επβεβαιώνει και η Δ/νση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του [Πολίτη, σε σχετικό ερώτηµα για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο , σύμφωνα µε µε το άρθρο 8 παρ. Ί περ. δ’ του [Π.Δ. 114/2010 – εγγυήσεις για τους αιτούντες, όπου επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι του ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, εφόσον αυτό είναι σε ισχύ, δεν δύναται να απελαθούν και διαμένουν στη χώρα µε καθεστώς “υπό ανοχή”, δεν είναι µόνιμα διαµένοντες στην Ελλάδα και το ειδικό δελτίο δεν αποτελεί άδεια διαµονής.

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο αιτών, υπήκοος Γουινέας, φέρων δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας, έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην Ελληνική Επικράτεια, µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία. Μεταξύ των απαραίτητων αναγκαίων συναλλαγών, που του διασφαλίζονται µε την κατοχή του εν λόγω δελτίου, δεν περιλαμβάνεται η ενασχόλησή του µε το ποδόσφαιρο, µε την ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα µε τα ανωτέρω, η παραμονή του αιτούντα στην Ελλάδα δεν συνιστά νόμιμη άδεια διαµονής του στην Ελλάδα, αλλά προσωρινό τίτλο, χωρίς να θεμελιώνει δικαίωµα για έκδοση άδειας διαµονής και ως εκ τούτου δεν πληρούνται στο σύνολό τους, οι προὐποθέσεις του άρθρου 8 του παραρτήματος Γ’ του Κ.Ι.Μ.Π. και δη η προὐπόθεση της νόµιµης διαµονής, καθώς το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, ούτε ως βεβαίώση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαµονής µπορεί να θεωρηθεί, ούτε ὡς ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωµα νόµιµης διαµονής, καθώς, σε καµία περίπτωση, δεν θεμελιώνει δικαίωµα για έκδοση άδειας διαµονής.

Άλλωστε, και οι προβλέψεις του άρθρου 35 παρ. 7 του Ν. 2725/99 για τη συμμετοχή αιτούντων διεθνή προστασία σε αθλητικά σωματεία, ρητά παραπέμπουν στους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας (εφόσον πληρούν τις ἠλικιακές και λοιπές προύποθέσεις που θέτουν οι Κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας), και ο Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. ρητά αναφέρεται σε Διαμονή και όχι σε Παραμονή των αιτούντων έκδοση δελτίου.

[…]

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.

Write A Comment