τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΠΕΣ Φ. 130181/4515: Διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015).

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:

Δεδομένου ότι για την υποβολή αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με τη διαδικασία της πολιτογράφησης όσο και με βάση τις διατάξεις του ν.4332/2015 (γέννηση/φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα) απαιτείται από τους αιτούντες η κατοχή οριστικού τίτλου Άδειας Διαμονής σε ισχύ, δεν είναι εφικτή η κατάθεση αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με Άδεια Διαμονής που έχει λήξει και ενόσω εκκρεμεί η ανανέωσή της κατά τα ανωτέρω.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση υποβολής αιτήματος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Β του ν.4332/2015 για τις οποίες υφίσταται εκ του νόμου αποκλειστική προθεσμία υποβολής του σχετικού αιτήματος (άρθρα 1Β παρ.5α, 1Β παρ.5β, 1Β παρ.2). Στην περίπτωση αυτή, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και της αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης οριστικού τίτλου διαμονής, προκειμένου οι δικαιούχοι να μην απωλέσουν το δικαίωμα στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τις εν λόγω διατάξεις, μπορεί να γίνει δεκτή η κατάθεση αιτήματος με άδεια διαμονής που έχει λήξει και τελεί υπό ανανέωση.

Επισημαίνεται, όμως, ότι η εξέταση του αιτήματος, καθώς και η τελική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατόπιν έκδοσης και προσκόμισης από την πλευρά του ενδιαφερομένου του οριστικού τίτλου άδειας διαμονής του και υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω άδειας ανατρέχει σε χρόνο που καλύπτει την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον, για λόγους τήρησης της αρχής της νομιμότητας, η άδεια διαμονής οφείλει να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο έκδοσης της τελικής πράξης, δηλαδή της σχετικής απόφασης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Κατά συνέπεια, ομοίως, δεν είναι εφικτή η έκδοση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ενόσω η άδεια διαμονής του αιτούντος/των αιτούντων γονέων τελεί σε διαδικασία ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. οικ.14119/2020 Υπουργική Απόφαση.

Τέλος αναφορικά με την ισχύ των αλλοδαπών διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων, επισημαίνεται ότι είναι εφικτή η έκδοση τελικής πράξης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα που τηρούνται στον οικείο φάκελο φέρουν ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 11 η /3/2020 έως την 30η /6/2020 και υπό τις προϋποθέσεις ότι α. το αλλοδαπό Διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή του αιτήματος και β. η εξέταση της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται κάποιου είδους άλλη εκκρεμότητα, ειδικά ως προς τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment