τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 3252/2019: Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποστέλλεται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πρότυπο βεβαίωσης που θα χορηγούν οι υπηρεσίες, κατόπιν αναζήτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης (ΠΣΜ), σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή κατά το αρ. 20 Β του ν.4251/2014, αιτείται χορήγηση της βεβαίωσης του άρ. 3 παρ. 3 του ν. 4587/2018 (Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών).
Επισημαίνεται ότι η σχετική βεβαίωση θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στον συμβολαιογράφο ενώπιον του οποίου υπογράφεται το σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας και θα μνημονεύεται σε αυτό.
Εν συνεχεία, και εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση της ακίνητης περιουσίας, βάσει της οποίας έχει αδειοδοτηθεί ο πολίτης τρίτης χώρας, ο συμβολαιογράφος θα ενημερώνει εγγράφως άμεσα την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει χορηγήσει την οικεία βεβαίωση, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο      


Write A Comment