τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγγρ 21136/2019: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άδεια μέλους οικογένειας Έλληνα και την κατοχή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το παρόν έγγραφο της Γενικής Γραμματείας μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και ασύλου παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την χορήγηση δελτίου διαμονής µέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Σύμφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.4251/2014, δελτίο διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα χορηγείται, μεταξύ άλλων, και σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαµονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης.

Επιπλέον, σύµφωνα µε την αριθμ.31399/2018 ΚΥΑ (κεφάλαιο ΣΤ’ 2.1) περί καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την περίπτωση αιτούντος διεθνή προστασία που αιτείται τη χορήγηση του υπόψη δελτίου, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η υποβολή αποδεικτικών της νόµιµης διαµονής του στη χώρα στοιχείων.

Ως εκ τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η σταθερή διαμονή στη χώρα για τους αιτούντες διεθνή προστασία αποδεικνύεται από την εκ µέρους τους κατοχή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Διαβάστε το πλήρες κέιμενο

Write A Comment