τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕιρΜυτιλήνης 91/2017: Άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου μεταξύ αναγνωρισμένου πρόσφυγα και αιτούσας ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Η αιτούσα, υπήκοος Συρίας και αιτούσα ασύλου, το αίτημα της οποίας εξετάστηκε πλην όμως εκκρεμεί η έκδοση απόφασης και διαμένει στη Λέσβο γνωρίστηκε και συνδέθηκε συναισθηματικά με συμπατριώτη της αναγνωρισμένο πρόσφυγα, με τον οποίον και σύναψαν γάμο σύμφωνα με τα έθιμα της χώρας καταγωγής και κυοφορεί το τέκνο τους. Υπέβαλλε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της στο αρμόδιο τμήμα Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λέσβου αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου. Ωστόσο, παρότι στον αρραβωνιαστικό της δόθηκε η απαιτούμενη άδεια γάμου, στην ιδία γνωστοποιήθηκε ότι δεν δύναται να της χορηγηθεί, διότι δεν προσκόμισε (α) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και (β) βεβαίωση από την προξενική αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής της περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου.  
Εν προκειμένω, υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας από τις αρχές της χώρας της, καθώς η Συρία έχει αναστείλει τη λειτουργία των προξενικών αρχών στη χώρα μας, είναι δε γνωστή στο Δικαστήριο η πολιτική κατάσταση στη Συρία λόγω της εμφύλιας εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί εκεί τα τελευταία έτη και κατ’ επέκταση η αδυναμία οποιασδήποτε επικοινωνίας της αιτούσας με τις εκεί δημόσιες υπηρεσίες. Εξάλλου, από το προσαγόμενο αντίγραφο, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, του βιβλιαρίου υγείας του πατέρα της συμπεριλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος σε αυτό, από το οποίο τεκμαίρεται συνεπώς η μη τέλεση γάμου στη χώρα καταγωγής της. 
Ως εκ τούτου, αρκεί η προσκόμιση από την αιτούσα απλής υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναγράφεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων στο πρόσωπό της περί σύναψης γάμου, καθώς και η αδυναμία προσκόμισης από αυτήν έτερου εγγράφου περί αγαμίας. Η εμμονή των αρχών του ελληνικού κράτους για προσκόμιση του πιστοποιητικού αγαμίας αποτελεί παραβίαση των προστατευμένων δικαιωμάτων του γάμου και της οικογένειας, αφού η άρνηση αυτή παρακωλύει την τέλεση γάμου και δημιουργία οικογένειας ανάμεσα στην αιτούσα και στον αρραβωνιαστικό της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούσα κυοφορεί το παιδί τους, το οποίο σε περίπτωση μη χορήγησης της απαιτούμενης άδειας, θα γεννηθεί ως τέκνο εκτός γάμου των γονέων του.   
Συνεπώς ο Δήμος Λέσβου κακώς αρνήθηκε τη χορήγηση στην αιτούσα άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου, καθώς όπως προαναφέρθηκε συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Write A Comment