τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕιρΜυτ 136/2018: Αναγνώριση ταυτότητας φύλου τρανς γυναίκας πρόσφυγος

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] Περαιτέρω, το βασικότερο χαρακτηριστικό της προσφυγικής ιδιότητας είναι η διάρρηξη των σχέσεων του πρόσφυγα µε την χώρα καταγωγής του, στην οποία κινδυνεύει µε δίωξη. Ἡ αποξένωση αυτή συνεπάγεται ότι ο πρόσφυγας δεν δύναται να απευθυνθεί στις αρχές της χώρας καταγωγής του, προκειµένου να επιτύχει την διενέργεια εκείνων των διαδικαστικών πράξεων που εἶναι αναγκαίες για την άσκηση δικαιώματος του. Όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στην ίδια τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 πέρι του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Ὑόρκης της 31 Ἱανουαρίου 1967, στην παρ. 1 του άρθρου 25 «οσάκις η υπό πρόσφυγος άσκησις δικαιώματος κανονικώς απαιτεί την συνδροµήν αλλοδαπών αρχών εις άς δεν δύναται ούτος να προσφύγη, αι Συµβαλλόμενοι Χώραι, εις το έδαφος τῶν οποίων διαμένει, θα µεριμνήσουν ἵνα η συνδρομή αύτη τώ παρασχεθή είτε υπό τῶν αρμοδίων αυτών οαρχών εἶτε από διεθνούς τίνος αρχής». Συνεπώς, όταν ένας διαφυλετικός πρόσφυγας δεν δύναται να απευθυνθεί στις αρχές της χώρας καταγωγής του για να ζητήσει την µεταβολή του φύλου και τῶν συναφών στοιχείων στα επίσημα ἐγγραφά του, ώστε αυτά να συμφωνούν µε την ταυτότητα φύλλου του, πολλώ δε μάλλον όταν όπως συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, η προσφυγική ιδιότητα έχει απονεμηθεί επειδή το πρόσωπο φοβάται διώξεις ακριβώς λόγω της διεμφυλετικότητάς του. Παράλληλα, εφόσον η ελληνική και διεθνής έννομη τάξη αναγνωρίζουν σ᾿αυτόν το ανθρώπινο δικαίώµα στην ταυτότητα φύλου, το εν λόγω δικαίωµα πρέπει να είναι σε θέση να το ασκήσει εντός της ελληνικής επικράτειας, όσο τελεί υπό την δικαιοδοσία τῶν ελληνικών αρχών. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν µπορεί να αξιωθεί από αυτόν να προβεί σε διόρθωση της ληξιαρχικής εγγραφής στη χώρα καταγωγής του, ώστε να μεταβληθούν τα στοιχεία του διαβατηρίου του και στη συνέχεια τα χορηγηθέντα από τις ελληνικές αρχές ασύλου νομµιµοποιητικά έγγραφα, η µεταβολή των στοιχείων των τελευταίων αυτών εγγράφων πρέπει να µπορεί να γίνει από τις ελληνικές αρχές. Επίσης, από τη γενική αρχή της ἴσης μεταχείρισης (άρθρου 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα) και τη θεμελιώδη υποχρέωση όλων των οργάνων της ελληνικής πολιτείας να διασφαλίζουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάθε προσώπου που βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία τους (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος) συνάγεται ότι εφόσον για τους ημεδαπούς προβλέπεται ειδική διαδικασία οφείλει αναλογικά να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, µε τη διόρθωση των εγγράφων που υπέχουν θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τα οποία χορηγούνται στην Ελλάδα από το αρμόδιο περιφερικό γραφείο ασύλου.
 
Με την κρινόµενη αἴτηση,ο αιτών, µε την επίκληση άµεσου έννοµου συμφέροντος, ζητεί να διορθωθεί η υπ αριθµ. … 2018 Απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου Λέσβου, η µε υπ᾿ αριθμ  …αδεια διαµονής και το µε υπ᾿αριθμ … ταξιδιωτικό έγγραφο, ως προς το φύλο, καθόσον, έχει αναγραφεί ως «άρρεν», αντί του ορθού «θήλυ» ως προς το κύριο όνοµα αυτού, το οποίο έχει αναγραφεί … αντί του ορθού … και του επωνύμου του από το … στο …
 
Με αυτό το περιεχόµενο και αιτήµατα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 έως 781 ΚΠολΔ), αναλογικά εφαρμοζόµενη σύμφωνα µε τα ανωτέρω. Περαιτέρω, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 1. 2, 3 και 4 του Ν. 4421/2017, περί «νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου», 13 παρ. 1 και 14 του Ν. 344/1976 “Περί ληξιαρχικών πράξεων”, όπως διορθώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 4491/2017, σε συνδυασμό και µε τη διάταξη του άρθρου 752 παρ.1, 3 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιµότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 745 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία µε την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης …
Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος,που εξετάστηκε κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο χὠρίς δημοσιότητα, και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νόµιµα επικαλείται και προσκοµίζει ο αιτών, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, έχει γεννηθεί στις … στο Μπανγκλαντές, όπως προκύπτει από την σχετική µε υπ᾿αριθµ. … /2018 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, στην οποία έχει αναγραφεί ως άρρεν µε το κύριο όνομα …. και επώνυμο … Ωστόσο, από νεαρή ηλικία ο αιτών παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (άρρεν προς θήλυ), ήτοι η προσωπικότητά του αναπτύσσεται περισσότερο προς τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε θήλαια άτοµα και οι επιλογές του τόσο στην εμφάνιση όσο και στα ενδιαφέροντα του ταυτίζονταν µε τις επιλογές των θηλέων παρά µε αυτές των αρρένων. Από την ηλικία των 18 ετών άρχισε να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές του σχέσεις το όνοµα … αντί αυτού µε το οποίο ονοµατοδοτήθηκε …. Επίσης, όπως αναφέρεται και στην συνέντευξη του στην υπηρεσία ασύλου, έχει υποστεί άπειρα δεινά στη χώρα του, όπως προσβολές, απειλές, εξευτελισμούς και σεξουαλική κακοποίηση. Στην Ελλάδα υπέβαλε την απὀ … αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας, η οποία έγινε δεκτή µε την υπ᾿ αριθμ. … 2018 και αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας λόγω βασίμου φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής του λόγω ιδιαίτερης κοινώνικής ομάδας. Κατά την παραμονή του στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου υπήρχε επανειλημμένα θύμα επίθεσης λόγω της παγιωµένης αυτοαντίληψής του ως προς το φύλο και εξ αυτού του λόγου μεταφέρθηκε σε ασφαλές διαμέρισμα της ΜΚΟ … Στη συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµό … αδεια Διαμονής και το µε αριθµό … διαβατήριο.  Περαιτέρω. ο αιτών έχει μεταβεί επιτυχώς στο επιθυμητό φύλο, τόσο σε ό,τι αφορά την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όσο και σὲ ό,τι αφορά την θηλεοποίηση των επιµέρους χαρακτηριστικών του φύλου καὶ διαβιώνει πλέον ως «θήλυ», όπως προέκυψε και απὀ την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του στο ακροατήριο. Η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητά του συνιστάται ως απολύτως αναγκαία υπέρ της προάσπισης της καλής ψυχικής υγείας καὶ υπέρ της περαιτέρω εξασφάλισης της ποιότητας ζωής, προσωπικά και κοινωνικά. Από όλα τα ανωτέρω, συνάγεται ότι το γυναικείο φύλο, το όνομα … και το επώνυμο … αποτελούν γι αυτόν απαραίτητα και μόνιμα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του µε τα οποία τον γνωρίζουν στο οικογενειακό καὶ κοινώνικό περιβάλλον. Η υφισταμένη αναντιστοιχία ανάµεσα στην εμφάνιση του αιτούντος και στην επίσημη ταυτοποίησή του και στα έγγραφα του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή ζωή του και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή σύγχυση στις συναλλαγές του. Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση υφισταμένου άμεσου εννόμου συμφέροντος και πρέπει η νέα κατάσταση, αναφορικά µε το φύλο και το ονοματεπώνυµό του, να απεικονίζεται και στα ἐγγραφά του. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιµη κατ᾽ ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.
[…] ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ µε σκοπό τη διόρθωση της υπ αριθμ. … 2018 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, της υπ’ αριθμ. …… άδειας διαµονής και του … διαβατηρίου του αιτούντος, που γεννήθηκε στο Μπαγκλαντές στις … ὁτι α) το φύλο του αιτούντος είναι «θήλυ» αντί του αναγραφέντος στην ως άνω ληξιαρχική πράξη «ἀρρεν» β) το κύριο όνομα του αιτούντος ειναι «…» αντί του αναγραφέντος «…» και το επώνυμό του είναι «…» αντί του αναγραφέντος «…»

 

Write A Comment