τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕιρΑθ 1859/2019: Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γάμου αλλοδαπών στην Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr


Σύμφωνα µε τη διάταξη του αρ. 782 ΚΠολΔ προβλέπεται η διαδικασἰα και το αρμόδιο δικαστήριο για τη βεβαἰωση γεγονότων που αφορούν στη γέννηση, την ονοµατοδοσἰα, το γάμο ἡ το θάνατο φυσικού προσώπου, µε σκοπὀὸ τη σύνταξη ἡ τη διόρθωση της συνταχθεἰσας δυνάμει του ν. 344/1976 ληξιαρχικής πράξης. Η αἰτηση διορθώσης μπορεί ειδικότερα να αναφέρεται: α) στη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης ἡ στην ανασὐνταξή της λόγω απώλειας ἡ καταστροφἠς της σχετικἠς πράξης, ϐ) στη διὀρθωση της ληξιαρχικἠς πράξης (αρθ. 13 ν. 344/1976) και ειδικότερα στη συμπλήρωση, αλλαγή ή διαγραφή στοιχείου ή στοιχείων του περιεχοµένου της, εφόσον δεν ανταποκρίνονται προς την πραγµατικἠ κατάσταση κατά το χρόνο σὐνταξης της ἡ εφὀσον επήλθε μεταγενέστερα οποιαδήποτε µεταβολἠ που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση. Η διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατἠ, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφἠ οφεἰὶλεται σε αναληθή δήλωση των ενδιαφερομένων ἡ σε σφάλμα του ληξιάρχου. Σε όλες αυτὲς τις περιπτώσεις για την άσκηση της σχετικἠς αίτησης απαιτείται η αιτολόγηση εννόμου συμφέροντος (βλ. Παρατηρήσεις του Π. Αρβανιτάκη επἰ της υπ’  αριθ. 24.984/1998 ΜονΠρωτθεσ, Αρµ. 1999. 248). Αντικείµενο της απόφασης που αφορά τη διὀρθωση ἡ συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης δεν είναι η ἐκδοση διαταγἠς προς το ληξίαρχο, αλλά η διαπίστωση των ακριθών στοιχείων της πράξης (βλ. Μπέη, «Πολιτικὴ Δικονομία, εκούσια δικαιοδοσἰα» ἐκδ. 1992 τὸμο 18 ἀρθρο 782, σελ. 477, Μπρακατσούλα, «Εκούσια δικαιοδοσἰα» ἐκδ. 1998. σελ. 221 και ΜΠρΦλωρ 93/69 Αρμ. 23. 313, ΕφΑθ 3707/72 ΝοΒ 21. 357, ΜΠΚοζ 526/79 ΑρχΝ 32. 89).

Με την κρινοµένη αἰτηση οι αιτούντες, επικαλούμενοι έννομο συµφἑρον, ζητούν να διορθωθεἰ η ληξιαρχική πράξη γάμου τους που έχει συνταχθεὶ απὀ τον Ληξίαρχο Αθηνών, τόσο ως προς το ὀνομα πατρὀς και μητρὸς τους ὁσο και ως προς το επώνυμο της β᾽ των αιτούντων.  Η αἰτηση αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεἰ ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασἰα της εκουσἰας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 § 1, 782 §§ 1 και 3 ΚΠολΔ) δεδομένου ὁτι για το παραδεκτό της συζἠτησής της έχει τηρηθεὶ η προβλεπόµενη απὀ τη διάταξη του άρθρου 748 § 2 ΚΠολΔ προδικασία, µε τη νόμιμη και εμπρὀθεσµη επίδοση αντιγράφου της µε πράξη ορισμού δικασίµου στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (θλ. την υπ’ αριθμ …. έκθεση επἱδοσης του Δικαστικού Επιμελητἡ …) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13 § 1 του ν. 344/1976 «περὶ ληξιαρχικών πράξεων» και 782 παρ. 3 του ΚΠολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεὶ περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Απὸ τα έγγραφα που οι αιτούντες επικαλούνται και προσκοµίζουν αποδεικνύεται ότι στην υπ’ αριθμ. …, τόμου …  ἑτους 2002 ληξιαρχικἡ πράξη γάμου, του Ληξίαρχου του Δήμου Αθηναίων, ανεγράφησαν εκ παραδροµής τα εξἠς 1) το επώνυμο της β᾽ των αιτούντων ως … αντί του ορθού …  το γένος …, 2) το ὀνομα του πατέρα της β᾽ των αιτούντων ως … αντὶ του ορθού …, 3) το ὀνομα της µητἑρας της ϐ᾽ των αιτούντων ως …, αντί του ορθού …., 4) το ὀνομα του πατέρα του α᾿ αιτούντων ως …. αντἰ του ορθού …  και τέλος 5) το ὀνομα της μητέρας του α᾿ των αιτούντων ως … αντἰ του ορθού …

Τα ως ἁνω ορθἀ στοιχεία, προκύπτουν απὀ το υπ’ αριθ. … πιστοποιητικὸ γάμου του Ληξιαρχείου Τιράνων Αλβανίας σε επίσημη μετάφραση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Ληξιαρχείου … σε επισηµη μετάφραση καθώς και απὀ τα µε αριθ. … και … διαβατήρια των αιτοὐντων.

Το γεγονός δε της εσφαλµένης καταχώρησης των ως άνω στοιχείων των γονέων των αιτούντων και του επωνύμου της β΄εξ αυτών, τους δημιουργεὶ και θα συνεχίσει να τους δημιουργεὶ δυσκολίες και σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει, συνεπώς, να γἱνει δεκτἠ η αἰτηση ως βάσιµη και κατ΄ουσίαν.

[…] Δέχεται την αἰτηση.

Write A Comment