τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 40/2014: Παροχή οδηγιών σχετικά με απώλεια ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κατά την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης), που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, έχει παρατηρηθεί σύγχυση όσον αφορά στην επίκληση των ανωτέρω άρθρων του Κ.Ε.Ι., καθώς και στη χρήση των όρων «αποβολή» και «αποποίηση» της ελληνικής ιθαγένειας.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται εκ νέου διευκρινίσεις, κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά και πρότυπα εγγράφων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαφοροποίηση των δύο προαναφερόμενων άρθρων, τόσο όσον αφορά στο τυπικό μέρος της ακολουθούμενης διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά κυρίως όσον αφορά στο ουσιαστικό μέρος της διαφορετικής βαρύτητας, αλλά και της δυνατότητας εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Write A Comment