τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕγκΥΠΕΣ 28/2015: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4332/2015 (ΚΜΚΕ)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στο ΦΕΚ Α΄ 76 δημοσιεύτηκε ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας. Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Στο δεύτερο μέρος του εν λόγω νόμου, άρθρα 5 έως 7 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν
την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Στο τρίτο μέρος, άρθρο 8 και άρθρο 14, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2015, που
αφορούν, είτε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις είτε σε ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την
συμπλήρωση και την βελτιστοποίησή του, καθώς και του ν. 3907/2011, άρθρο 9, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του με αντίστοιχες του ν. 4251/2014.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή των οδηγιών που κρίνονται αναγκαίες, τόσο για
την ενημέρωσή σας, όσο και για την ορθή και άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Write A Comment